โรงเรียนบ้านคลองมือไทร(สว่างไสวราษฎร์บำรุง)  


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

จุลสารโรงเรียนบ้านคลองมือไทร(สว่างไสวราษฏร์บำรุง)

ประจำเดือนพฤษภาคม 2562

เพศ จำนวน
ชาย 375
หญิง 383
รวม 758

 

โรงเรียนในสังกัด อบจ. ชลบุรี


 

ติดต่อสอบถาม โทร 038-211658
E-mail : klongmuesai2010@hotmail.com
Website : www.bkms.ac.th