โรงเรียนบ้านคลองมือไทร(สว่างไสวราษฎร์บำรุง)


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

***วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2562 โรงเรียนบ้านคลองมือไทร (สว่างไสวราษฎร์บำรุง) จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562

***วันที่ 14 - 16 มิถุนายน 2562 โรงเรียนบ้านคลองมือไทร(สว่างไสวราษฎร์บำรุง) นำทีมโดย ครูมนัส ช่วยเกลี้ยง ครูชนะชัย พุงธิราช ครูปิยณัฐ สาระถี นำนักกรีฑาเข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมกรีฑาจังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2562 ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

***วันพุธที่ 12 มิถุนายน 2562 นักเรียนโรงเรียนบ้านคลองมือไทร (สว่างไสวราษฎร์บำรุง) เข้าร่วมโครงการอบรมมารยาทไทย สู่บุคลากรสถานศึกษาและนักเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ประจำปี 2562 โดยมีคุณครูเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ด้วย คือ คุณครูศุภกิตตริ์ คำวงศ์ คุณครูจุฬาวรรณ ทะนงค์ คุณครูสุทธิปอ พรมบุตร คุณครูศันสนีย์ ราชประโคน ณ ห้องประชุมแก้วเจ้าจอม องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

***วันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2562 ดร.สกุลพร หศิภาพร ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านคลองมือไทร (สว่างไสวราษฎร์บำรุง) เข้าร่วมอบรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Moral Development School:MDS) ด้วยหลักการพื้นฐานของคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ระหว่างวันที่ 11-12 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมไมด้า ดอนเมือง แอร์พอร์ต เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

***วันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2562 โรงเรียนบ้านคลองมือไทร (สว่างไสวราษฎร์บำรุง) นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ณ โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม ตำบลท่าข้าม อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

***วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2562 นักเรียนโรงเรียนบ้านคลองมือไทร(สว่างไสวราษฎร์บำรุง) เข้าร่วมโครงการแข่งขันคนเก่งท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

***วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ดร.สกุลพร หศิภาพร ผู้อำนวยการสถานศึกษา รวมทั้งคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากร โรงเรียนบ้านคลองมือไทร(สว่างไสวราษฎร์บำรุง) ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี พระอัครมเหสีในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2562 ณ ชั้น 2 อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านคลองมือไทร(สว่างไสวราษฎร์บำรุง)

***วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ดร.สกุลพร หศิภาพร ผู้อำนวยการสถานศึกษา รวมทั้งคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรโรงเรียนบ้านคลองมือไทร(สว่างไสวราษฎร์บำรุง) เปิดบ้านให้การต้อนรับโรงเรียนวัดสระจันทร์ จังหวัดบุรีรัมย์ เข้าศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียน ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่ให้ความเชื่อถือและยอมรับโรงเรียนของเราในการเป็นต้นแบบของการดำเนินรอยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “ตามรอยเท้าพ่อ”

***วันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2562 ท่านรองมณฑา วงศ์รัตน์ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา พนักงานจ้าง แม่บ้าน โรงเรียนบ้านคลองมือไทร (สว่างไสวราษฎร์บำรุง) เข้าร่วมขบวนแห่และพิธีทางศาสนาในการรับพระราชทานรางวัลเสาเสมาธรรมจักรของพระอาจารย์ พระมหาภูวนาถ อาภากโร เจ้าอาวาสวัดคลองมือไทร รองเจ้าคณะอำเภอบ่อทอง โดยรับพระราชทานรางวัลเสาเสมาธรรมจักร จาก สมเด็จพระขนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรฯ สยามบรมราชกุมารี

***วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนบ้านคลองมือไทร (สว่างไสวราษฎร์บำรุง) จัดกิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา วันวิสาขบูชา ปี 2562 ซึ่งตรงกับวันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2562

***โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมสำหรับนักเรียน(เข้าค่ายพุทธบุตร สร้างคุณธรรมด้วยแนวกิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 14-15 พฤษภาคม 2562 ณ โรงเรียนบ้านคลองมือไทร(สว่างไสวราษฎร์บำรุง)

***วันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม 2562 ดร.สกุลพรหศิภาพรเข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและ

พิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ ศาลากลางจังหวัดชลบุรี

***วันประชุมผู้ปกครองนักเรียน วันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2562

***วันสำเร็จการศึกษาของระดับชั้นอนุบาล 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

***วันเสาร์ที่ 13 เมษายน 2562 คณะครูโรงเรียนบ้านคลองมือไทร (สว่างไสวราษฎร์บำรุง) เข้าร่วมขบวนแห่สงกรานต์จังหวัดชลบุรี “งานนมัสการพระพุทธสิหิงค์ฯ และงานสงกรานต์จังหวัดชลบุรีประจำปี 2562” จากบริเวณหน้าตลาดทรัพย์สินฯ ถึง บริเวณหน้าหอพระพุทธสิหิงค์ จ.ชลบุรี

***กิจกรรมกีฬาสีนักเรียน วันที่ 14 - 15 มีนาคม 2562

***วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนบ้านคลองมือไทร (สว่างไสวราษฎร์บำรุง) จัดกิจกรรมนำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าร่วมโครงการค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ระหว่างวันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ค่ายลูกเสือบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

***14 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนบ้านคลองมือไทร(สว่างไสวราษฎร์บำรุง) นำโดยคุณครูวุฒิชัย กังวานเลิศปัญญาและคุณครูพลสินธุ์ จึงประสงค์สุข กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม นำนักเรียนเข้าร่วมโครงการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ และโครงการประกวดบรรยายธรรม ประจำปี 2562 ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเมืองชลบุรี และห้องเจริญธรรม ศาลากลางจังหวัดชลบุรี

***14 กุมภาพันธ์ 2562 ดร.สกุลพร หศิภาพร ผู้อำนวยการสถานศึกษาพร้อมคณะครูโรงเรียนบ้านคลองมือไทร (สว่างไสวราษฎร์บำรุง)
เข้าร่วมงานพ.ว.สัมพันธ์วันเกียรติยศประจำปีการศึกษา 2562

***14 มกราคม 2562 วันนี้ขอเสนอคำศัพท์คำว่า Valentien’s day แปลว่า วันวาเลนไทน์ ให้เสียงภาษาอังกฤษโดยเด็กหญิงอิศรีย์ วงษ์จันทร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 (ภาคM.E.P)

***12 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนบ้านคลองมือไทร (สว่างไสวราษฎร์บำรุง) ดำเนินการจัดการทดสอบความสามารถด้านการอ่าน (Reading Test : RT) เพื่อประเมินความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

***11 กุมภาพันธ์ 2562 ดร.สกุลพร หศิภาพร ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนบ้านคลองมือไทร (สว่างไสวราษฎร์บำรุง) เข้าร่วมประชุมการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และการทดสอบประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ณ ห้องประชุมแก้วเจ้าจอม องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

***10 กุมภาพันธ์ 2562 รองผอ.มณฑา วงศ์รัตน์ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา เข้าร่วมอบรมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ระหว่างวันที่ 10-13 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรมแรมอเล็กซานเดอร์ กรุงเทพมหานคร

***1 กุมภาพันธ์ 2562โรงเรียนบ้านคลองมือไทร (สว่างไสวราษฎร์บำรุง) รับการตรวจประเมินจากคณะกรรมการนิเทศการขับเคลื่อนยกระดับคุณภาพการศึกษา ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT และ DLTV ของสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

***17 มกราคม 2562 ดร. สกุลพร หศิภาพร ผู้บริหารสถานศึกษา และรองผอ.มณฑา วงศ์รัตน์ รองผู้อำนวยการสถานศึกษาและคณะครูโรงเรียนบ้านคลองมือไทร(สว่างไสวราษฎร์บำรุง) เข้ารับการอบรมตามโครงการอบรมสัมนาปฏิบัติการ การสร้างการรับรู้เกี่ยวกับความสำคัญและหลักการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสี่ ของสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ณ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ จังหวัดชลบุรี

 

 

 

 

 

ติดต่อสอบถาม โทร 038-211658
E-mail : klongmuesai2010@hotmail.com
Website : www.bkms.ac.th